Catholic Momoyama

Thánh Lễ Tiếng ViệtVitnamese Mass

ĐÚNG ĐẾN COVID-19 NHIỄM LIÊN QUAN ĐẾN MASS VIỆT NAM TẠI CHIPCH CHURCH ĐƯỢC CHẤP NHẬN VÀO NGÀY 29 THÁNG 3 ĐƯỢC HỦY BỎ.