catholic momoyama

2022 tuần ThánhLent & Easter

tuần Thánh

Masses etc
DATE TIME SERVICES PRIEST
NGÀY THỨ TƯ 2 THÁNG 3 10:30am NGÀY THỨ TƯ HỦY
NGÀY 20 THÁNG 3 (CHỦ NHẬT) 9:00am(tại nhà thờ Fushimi) KYOTO EASTERN BLOCK EASTER RETREAT (at Fushimi Church) Fr. Takino
NGÀY 10 THÁNG 4 (CHỦ NHẬT) 10:30am Chủ nhật Lễ Lá Fr. Takino
Ngày 15 tháng 4 (THỨ SÁU) 7:00pm Thứ sáu tốt lành Sr.ROSA
NGÀY 16 THÁNG 4 (THỨ BẢY) 6:00pm Thứ bảy tuần thánh Fr. Sugawara
NGÀY 17 THÁNG 4 (CHỦ NHẬT) 10:30am lễ Phục sinh Fr. Sugawara