momoyama

Biện pháp cho các Thánh lễ đình chỉ và các hoạt động khác liên quan đến Giáo hội do các bệnh coronavirusUpdated May 18 2021

Việc đình chỉ quần chúng đã một lần nữa được gia hạn cho đến khi có thông báo mới.

Giáo phận Công giáo kyoto đã tuyên bố gia hạn đình chỉ quần chúng và các dịch vụ công cộng khác cho đến khi có thông báo mới.Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết.


Back to News